Wsparcie dzieci romskich w szkole

Działania prowadzone w ramach projektu „Wsparcie dzieci romskich w szkole” w okresie 1.01.2015 – 30.06.2015

Projekt „Wsparcie dzieci romskich w szkole” jest kontynuacją działań Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa prowadzonych od 2012 roku na rzecz społeczności Romów Rumuńskich zamieszkałych na koczowisku przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 jedenaścioro dzieci romskich w wieku 5-18 lat uczęszczało na indywidualne zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycielki w szkole podstawowej nr XX. Była to kontynuacja ich nauki rozpoczętej we wrześniu 2014 roku.

Zajęcia szkolne realizujące podstawę programową dla klas pierwszych odbywały się trzy razy w tygodniu dla każdego dziecka – w poniedziałki i środy na zajęcia chodziły dziewczęta, we wtorki i czwartki chłopcy, w piątki natomiast organizowane były zajęcia języka polskiego dla wszystkich dzieci. Dzieci były codziennie odprowadzane do szkoły i z powrotem przez asystentki oraz wolontariuszkę z Rumunii.

Dom Spotkań opłacał obiady dla dzieci oraz materiały edukacyjne. Koordynatorka projektu była w stałym kontakcie ze szkołą i rodzicami dzieci, uczestniczyła również w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez szkołę na temat postępów dzieci oraz dalszych planów odnośnie ich edukacji, uczestniczyła również w spotkaniach organizowanych przez władze miejskie mających na celu rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej grupy.

Po zajęciach szkolnych, raz w tygodniu, organizowane były zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci na świeżym powietrzu. Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszkę z Rumunii, asystentki oraz zaprzyjaźnioną grupę artystyczną. Koordynatorka projektu nawiązała również kontakt z rodziną Romów mieszkającą na innym koczowisku - przy ulicy Paprotnej i asystowała jej min. w kontaktach z Domem Dziecka, w którym znalazło się jedno z ich dzieci oraz z sądem rodzinnym.

Rok szkolny zakończył się uroczystym rozdaniem dyplomów w którym uczestniczyły dzieci i ich rodzice, od września natomiast dzieci kontynuować będą naukę w klasie drugiej. Najmłodsze dzieci – 4 dziewczęta w wieku 6-7 lat będą uczyły się w klasie z dziećmi polskimi, reszta dzieci w różnym wieku będzie kontynuowała zajęcia indywidualne. 

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Konferencji Prowincjałów Europejskich.