« powrót do listy

Uczę się, poznaję, zmieniam

Kto i co

"Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw! – Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska" to projekt, który realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. "My", czyli Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce. Główny cel, jaki nam przyświeca, to wzrost poziomu edukacji i integracji społecznej członków społeczności romskiej na Dolnym Śląsku.

Idea projektu powstała już w roku 2008, natomiast pod koniec roku 2010 sukcesem zakończyły się nasze starania o pozyskanie środków unijnych na sfinansowanie jego realizacji.

Skąd pomysł

Planując i podejmując się realizacji przedmiotowego projektu, bazowaliśmy na faktach, jakich dostarczyła wieloletnia współpraca i wymiana doświadczeń z członkami Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce: w społeczeństwie wciąż funkcjonuje wiele krzywdzących Romów stereotypów i uprzedzeń; nie brakuje dyskryminujących postaw i zachowań. Dla zaistnienia integracji społecznej niezbędna jest otwartość, zrozumienie oraz chęć współpracy obu stron, tj. zarówno stanowiącej mniejszość społeczności romskiej, jak i grupy większościowej, nie - Romów. Stąd też dwukierunkowe działania projektu. Nasz projekt koncentruje się przy tym przede wszystkim na pracy w środowisku szkolnym. Chcemy przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów romskich, zaś ich nie-romskim kolegom szkolnym oraz pracownikom szkół przybliżyć kulturę romską.

Dla kogo

Działania projektowe kierujemy przede wszystkim do uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach dzieci romskich, podopiecznych asystentów edukacji romskiej, ale także do dorosłych Romów oraz dzieci i dorosłych z otoczenia społecznego Romów.

Projekt w działaniach

Projekt przewiduje 7 zadań obejmujących wszystkie ww. grupy docelowe, począwszy od Podnoszenia wyników w nauce uczniów romskich w gimnazjum oraz Rozwoju wolontariatu na rzecz edukacji młodzieży romskiej, poprzez organizowanie zajęć w ramach Edukacji Pozaformalnej i Edukacji Zawodowej, organizacji Warsztatów w szkołach oraz Warsztatów dla dorosłych, a skończywszy na organizowaniu Warsztatów dla asystentów romskich i członków stowarzyszeń romskich.

Co dokładnie robimy

Podnoszenie wyników w nauce uczniów romskich w gimnazjum i Rozwój wolontariatu na rzecz edukacji młodzieży romskiej to zadania skierowane bezpośrednio do romskich uczniów szkół gimnazjalnych, a zakładają one m.in. organizację zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz pomoc w odrabianiu lekcji, za które odpowiadać będą nauczyciele oraz wolontariusze zaangażowani do projektu. Edukacja szkolna to jednak nie wszystko, dlatego kolejne dwa zadania: Edukacja Pozaformalna i Edukacja Zawodowa mają przede wszystkim na celu zwiększenie dostępu, a co za tym idzie uczestnictwa Romów w życiu kulturalnym. Placówki takie jak kina, teatry i muzea odwiedzą zarówno dzieci romskie, jak i ich nie-romscy rówieśnicy. Dodatkową rolę integracyjną spełnią inicjatywy z zakresu edukacji zawodowej: dla zapobiegania dysfunkcjom społecznym wśród młodych ludzi, przybliżenia im interesujących zawodów, a także poznania własnych predyspozycji planuje się organizację wizyt w przedsiębiorstwach, spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

Przygotowaliśmy też program zajęć z elementami warsztatów antydyskryminacyjnych, międzykulturowych oraz wiedzy o kulturze romskiej, który realizowany będzie w ramach Warsztatów w szkołach i Warsztatów dla dorosłych. Adresaci tych zajęć to z jednej strony młodzież szkolna, z drugiej: osoby dorosłe związane z edukacją (nauczyciele i dyrektorzy szkół publicznych, studenci pedagogiki i kierunków pokrewnych, przygotowujących do pracy w systemie oświaty, jak też np. pracownicy sektora NGO, realizujący zadania na rzecz społeczności romskiej). Poprzez organizację Warsztatów dla asystentów romskich i członków stowarzyszeń romskich chcemy zwiększać profesjonalizację tych grup i wspierać ich aktywność na rzecz własnej społeczności.

Zasada równości

Zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektowi przyświeca idea równości szans płci. I tak w jej myśl przy wyborze uczniów uczestniczących w zadaniach: Podnoszenie wyników w nauce uczniów romskich w gimnazjum oraz Edukacja pozaformalna i Edukacja zawodowa preferowane będą dziewczęta romskie, a przy rekrutacji opiekunów wycieczek spośród rodziców dzieci romskich, matki romskie. Większy udział Romek, zarówno dziewcząt jak i dorosłych, spowodowany jest ich utrudnionym dostępem do nauki oraz mniejszą aktywnością zawodową, co wynika z faktu kulturowo uwarunkowanych trudności.

Również przy wyborze nauczycieli zatrudnionych do projektu oraz nauczycieli uczestniczących w warsztatach dla dorosłych zakłada się równy dostęp do udziału kobietom i mężczyznom, mając jednak na uwadze, by nie defaworyzować mężczyzn ze względu na już mocno sfeminizowane środowisko oświatowe. Osoby zajmujące się rekrutacją w naszym projekcie zostały odpowiednio przeszkolone, by unikać stereotypowego postrzegania kobiet jako „predestynowanych” do skutecznego pełnienia funkcji pedagogicznych, a tym samym umożliwić równy dostęp nauczycielom - mężczyznom.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.romowie.edu.pl

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz warsztatu kompetencji międzykulturowych. CELEM OGÓLNYM warsztatów jest przygotowanie osób w nich uczestniczących do pracy w środowisku różnorodnym k
  • LokalizacjaWrocław
  • Kandydacidla wszystkich
  • Termin23-24.04 lub 26-27.04
  • Kosztza darmo
  • Czas2 dni
  • Termin zgłoszeń2012-04-16

W ramach projektu: Uczę się, poznaję, zmieniam. Działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej