« powrót do listy

Szkoła Bardziej Demokratyczna

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt „Szkoła bardziej demokratyczna” jest działaniem służącym aktywizacji młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnej i partycypacji w sprawach publicznych oraz do podejmowania wyzwań i rozwiązywania problemów lokalnych. Projekt pomaga w zdobywaniu przez młodzież wachlarza motywacji, kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności związanych z pracą projektową.

Wreszcie projekt w ramach intensyfikacji współpracy szkół i NGO w sferze edukacji obywatelskiej zakłada poszerzenie wiedzy na temat demokracji uczestniczącej, wpajanie jej wartości i kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania jej osiągnięć.

Projekt adresowany jest do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycielek i nauczycieli z dolnośląskich miejscowości, których liczba mieszkańców nie przekracza 30 tys. Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału uczniów i uczennice klas pierwszych- członków samorządów klasowych, którzy zaczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014-2015 i którzy już do czasu rozpoczęcia projektu dali się poznać jako osoby aktywne, a dodatkowo gwarantują, że zdobyte umiejętności jeszcze przez kolejne 2 lata szkoły wykorzystają dla dobra szkoły. Spośród grona pedagogicznego zapraszamy w szczególności pedagogów oraz opiekunów samorządów szkolnych. Każda ze szkół deklarujących chęć udziału w projekcie zobowiązuje się do wytypowania 6 swoich uczniów/uczennic oraz 2 nauczycieli/nauczycielek uczestniczących we wszystkich działaniach zaplanowanych w projekcie.

DZIAŁANIA I CZAS REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie maj- grudzień 2015 r. dla dwóch równoległych 24-osobowych grup i zakłada organizację dwóch spotkań warsztatowych- każde trwające cztery dni. Po zakończeniu części warsztatowej przeszkolona młodzież wraz z kadrą nauczycielską będzie pracować nad stworzeniem, a potem wdrożeniem planu uczynienia ze swojej placówki szkoły bardziej demokratycznej. Posłuży do tego m.in. realizacja przez młodzież mini-projektów dających możliwość wypróbowania swoich sił i zdobycia doświadczenia w partycypacji młodzieży w sprawach publicznych - w ramach społeczności szkoły. Całość działań zakończy jednodniowe spotkanie ewaluacyjne dla każdej z grup.

METODYKA:

Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą z wykorzystaniem metodyki pracy charakterystycznej dla edukacji pozaformalnej. Proponowana forma pracy warsztatowej polega na wykorzystaniu gier, symulacji, aktywnych dyskusji, zabaw ruchowych itp. Celem stosowania ww. metod jest uczenie poprzez aktywne zaangażowanie uczących się w proces edukacji, czemu sprzyja jednoczesne wykorzystanie różnych środków przekazu.

DOFINANSOWANIE I KOSZTY UDZIAŁU:

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Udział osób uczestniczących we wszystkich działaniach projektowych jest BEZPŁATNY
(zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe)

osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt podróży do Wrocławia.

 

ORGANIZATOR:

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

ul. W. Stysia 16a, 53-526 Wrocław

tel. +48 71 338 07 93

fax. +48 71 793 94 68

www.silesius.org.pl

 

Osoba kontaktowa:

Joanna Marzec

Koordynatorka projektu

joanna.marzec@silesius.org.pl

tel. kom. 605 115 532

 

 

 

 

W dniach 21-24 czerwca odbyło się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Szkoła bardziej demokratyczna”.

W 4-dniowych warsztatach uczestniczyli uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki (w sumie 24 osoby) z 3 szkół z terenu Dolnego Śląska (Zespół Szkół w Strzegomiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach).

Podczas intensywnych 4 dni szkoleniowych uczestnicy i uczestniczki mieli szansę poznać się wzajemnie, a następnie wspólnie zastanawiać się nad pojęciem demokracji. Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metody Betzavta uczniowie i uczennice rozszerzali swoje rozumienie pojęcia demokracja i ćwiczyli m.in. umiejętność demokratycznego podejmowania decyzji. Wspólna praca uczniów, uczennic i nauczycieli, nauczycielek pozwoliła na zbudowanie i wzmocnienie wzajmnego porozumienia i wspólną refleksję nad możliwościami demokratyzacji szkoły.

 

Zapoznanie się uczestników i uczestniczek

"Gra o czekoladę"- praca metodą Betzavta

Uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki wspólnie pracują nad rozwijaniem porozumienia i zaufania

Gra "111 minut"

Praca nad rysunkiem przedstawiającym idealną (demokratyczną) szkołę.

 
 

 

 

W dniach 6-9 września odbyło się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa pierwsze spotkanie warsztatowe drugiej grupy w ramach projektu „Szkoła bardziej demokratyczna”.

W 4-dniowych warsztatach uczestniczyli uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki (w sumie 24 osoby) z 3 szkół z terenu Dolnego Śląska (I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie,Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie).

Podczas intensywnych 4 dni szkoleniowych uczestnicy i uczestniczki mieli szansę poznać się wzajemnie, a następnie wspólnie zastanawiać się nad pojęciem demokracji. Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metody Betzavta uczniowie i uczennice rozszerzali swoje rozumienie pojęcia demokracja i ćwiczyli m.in. umiejętność demokratycznego podejmowania decyzji oraz dyskutowania. Uczestnicy i uczestniczki spotkali się także z nauczycielami i nauczycielkami edukacji obywatelskiej z Gruzji, którzy odwiedzali Wrocław i okolice w ramach wizyty studyjnej.

Ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikacji

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

"Gra o czekoladę"- praca metodą Betzavta

Spotkanie z gruzińskimi nauczycielami i nauczycielkami

W dniach 6-9 września odbyło się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa drugie spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Szkoła bardziej demokratyczna”.

Ponownie w 4-dniowych warsztatach uczestniczyli uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki (w sumie 24 osoby) z 3 szkół z terenu Dolnego Śląska (Zespół Szkół w Strzegomiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach).

Warsztaty miały na celu przygotowanie młodzieży i opiekunów i opiekunek do realizacji własnych projektów w szkołach. Zajęcia dotyczyły zarządzania projektem: uczestnicy i uczestniczki ćwiczyli m.in. umiejętność badania potrzeb społeczności lokalnej, formułowania celu, planowania zasobów i harmonogramu działań oraz promocji projektów. Dodatkowo odwiedziliśmy Stowarzyszenie TRATWA, gdzie młodzież miała szansę spotkać się z młodymi osobami, które już zrealizowały swoje własne projekty oraz Instytut Edukacji Społecznej, gdzie opowiedziano nam o idei budżetu obuwatelskiego oraz o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim we Wrocławiu. Warsztaty zakończyły się przedstawieniem planów projektów, które zrealizowane będą przez młodzież jeszcze w tym roku.

W dniach 26-29 października odbyło się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa drugie spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Szkoła bardziej demokratyczna”.

W 4-dniowych warsztatach uczestniczyli uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki (w sumie 24 osoby) z 3 szkół z terenu Dolnego Śląska (I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie,Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie).

Warsztaty miały na celu przygotowanie młodzieży i opiekunów i opiekunek do realizacji własnych projektów w szkołach. Zajęcia dotyczyły zarządzania projektem: uczestnicy i uczestniczki ćwiczyli m.in. umiejętność badania potrzeb społeczności lokalnej, formułowania celu, planowania zasobów i harmonogramu działań oraz promocji projektów. Rozmawialiśmy także o Prawach Człowieka w szkole. Dodatkowo odwiedziliśmy Stowarzyszenie TRATWA, gdzie młodzież miała szansę spotkać się z młodymi osobami, które już zrealizowały swoje własne projekty oraz Instytut Edukacji Społecznej, gdzie opowiedziano nam o idei budżetu obuwatelskiego oraz o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim we Wrocławiu. Warsztaty zakończyły się przedstawieniem planów projektów, które zrealizowane będą przez młodzież jeszcze w tym roku.

W dniach 8 i 9 grudnia 2015 odbyły się spotkania ewaluacyjne obu grup uczestniczących w projekcie SZKOŁA BARDZIEJ DEMOKRATYCZNA. Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki zaprezentowali zrealizowane przez siebie mini-projekty, zastanawiali się nad sukcesami, wyzwaniami i wypracowywali sposoby udoskonalania swoich przyszłych działań. Wspólnie z trenerkami dokonali ewaluacji całego projektu ze szczególnym uzwględnieniem swojego rozwoju.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia relacji z mini-projektów zrealizowanych przez młodzież:

Wyniki ankiety

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt „Szkoła bardziej demokratyczna” realizowany przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz przez sześć partnerskich szkół z regionu Dolnego Śląska został właśnie zakończony. Działania projektu trwały od czerwca do grudnia 2015 r i były finansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt służył aktywizacji młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnej i partycypacji w sprawach publicznych poprzez zdobycie przez młodzież wachlarza kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności związanych z pracą projektową.

Projekt „Szkoła bardziej demokratyczna”  zakładał również intensyfikację działań w sferze edukacji obywatelskiej poprzez poszerzenie wiedzy na temat demokracji uczestniczącej i kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania jej osiągnięć. Służyły temu warsztaty realizowane metodą Betzavta.

Betzavta po hebrajsku oznacza „razem”, „wspólnie”. Metoda Betzavta powstała w Izraelu, w Instytucie Adama jako metoda uczenia demokracji przez doświadczenie i refleksję. Kluczowym dla metody Betzavta jest rozumienie demokracji, jako równego prawa wszystkich do wolności. Metoda ta posługuje się filozoficzną definicją demokracji, która mówi, że demokracja to umowa społeczna zawierana przez racjonalne istoty ludzkie, które rozumieją, że w ich interesie jest żyć wspólnie, szanując wzajemne prawo każdego do życia według takich poglądów i wartości, jakie wyznaje.

Tak pojmowanej demokracji można uczyć się poprzez ćwiczenia, które stawiają uczestników i uczestniczki przed koniecznością podejmowania działań i decyzji wspólnie z innymi. Proces ten jest obserwowany, a następnie szczegółowo omawiany i poddawany refleksji w odniesieniu do demokracji pojmowanej jako równe prawo wszystkich do wolności. Metoda ta, poprzez aktywne uczestnictwo, pozwala na zrozumienie i bezpośrednie doświadczenie demokracji.

Podczas projektu "Szkoła bardziej demokratyczna" realizowanego przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa metoda Betzavta została zastosowana, by umożliwić młodzieży, nauczycielom i nauczycielkom zrozumienie pojęcia demokracji i doświadczenie jej w działaniu, co z kolei przyczynia się do rozwinięcia i wzmocnienia postaw demokratycznych i zaangażowania obywatelskiego. Jednocześnie uczestnictwo w warsztatach prowadzonych metodą Betzavta przyczyniło się do rozwinięcia kompetencji społecznych uczestników i uczestniczek, umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji w sposób demokratyczny. Doświadczenia te miały niebagatelny wpływ na zrealizowane przez młodzież przy wsparciu nauczycielek i nauczycieli mini-projekty szkolne.

Pliki do pobrania
(165 KB)