Statut Bursy Silesius

STATUT BURSY SILESIUS IM. ŚW. IGNACEGO LOYOLI

 

 

Rozdział I Przepisy ogólne

§1. 1. Bursa Silesius im. św. Ignacego Loyoli, zwana w dalszej części statutu „Bursą”, została powołana do działalności 31 lipca 2014 r. przez Dyrektora Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa z siedzibą we Wrocławiu, ul. W. Stysia 16a. Patronem Bursy jest św. Ignacy Loyola.

2.     Siedziba Bursy: 53-526 Wrocław, ul. W. Stysia 16a.

 

§2. 1. Osobą prowadzącą Bursę jest Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa z siedzibą we Wrocławiu (późn. DAS), działający na mocy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 154). DAS jest jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej (Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej, Mały Rynek 8; 31-041 Kraków), a osobowość prawną DAS uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 89, poz. 415). 

2.         Osoba prowadząca zapewnia Bursie pomieszczenia lokalowe i odpowiada za stan techniczny budynku wobec służb nadzorujących.

3.         Zasady działalności Bursy określa ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach oraz niniejszy Statut.

4.         W zakresie ustalonym przez prawo kościelne Bursa podlega nadzorowi moralnemu Przełożonemu Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Mały Rynek 8,  31-041 Kraków, który jest organem założycielskim DAS.

5.         Nadzór pedagogiczny nad Bursą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. W trybie art.89 w związku z art.33 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

 

§3.

1. Bursa używa pieczęci z napisem: „Bursa Silesius im. św. Ignacego Loyoli, ul. W. Stysia 16a, 53-526 Wrocław; pieczęci okrągłej o treści: „Bursa Silesius im. św. Ignacego Loyoli*Wrocław*”

 

§4.

1.      Terenem działalności Bursy jest Rzeczpospolita Polska:

1)   Bursa może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

2)   Bursa ma prawo przynależeć do krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających ośrodki o podobnym charakterze. 

Rozdział II Cele i zadania

§5. 1. Bursa jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego, podległą Dyrektorowi Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu, zajmującą się działalnością zgodną z art.

15, art. 20 oraz art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29/89 poz. 154 z późn. zm.), a także art. 4 ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., z późn. zm., a w szczególności:

1)       zapewnieniem całodobowej opieki, zakwaterowania i wyżywienia młodzieży  w niej mieszkającej;

2)       zapewnieniem warunków do nauki;

3)       pomocą w nauce;

4)       zapewnieniem warunków do rozwijania zainteresowań;

5)       zapewnieniem warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce;

6)       zapewnieniem młodzieży bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej, poprzez realizowanie zadań profilaktycznych o charakterze ochraniającym, skierowanych do wszystkich wychowanków;

7)       propagowaniem katolickiej nauki społecznej;

8)       upowszechnianiem zasad ewangelicznych w życiu prywatnym i publicznym;

9)       propagowaniem kulturowego dziedzictwa Europy opartego na wartościach  i tradycji chrześcijańskiej;

10)   działalnością wychowawczą, oświatową, szkoleniową i poradnictwem;

11)   wspieraniem dialogu pomiędzy religiami, kulturami i narodami służącemu pojednaniu i współpracy;

12)   działalnością charytatywną i jej promocją oraz organizacją wolontariatu;

13)   podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

14)   działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

15)   upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

16)   działalnością na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniem kontaktów  i współpracą między społeczeństwami;

17)   wspieraniem rozwoju rodzin i ich dzieci w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjnej; 18) działalnością kultu religijnego.

2.      Bursa realizuje swoje cele poprzez wszelkie formy zgodne z prawem powszechnym,  a  w szczególności:

1)   organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym;

2)   organizowanie sesji, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, rekolekcji, kursów językowych, przygotowywanie i publikowanie wydawnictw drukowanych, audiowizualnych i elektronicznych;

3)   organizowanie obozów i kolonii;

4)   prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i wychowawczej, inicjowanie oraz wspieranie projektów naukowych i kulturalnych, które służą dialogowi  i współpracy między grupami społecznymi, narodami, religiami;

5)   współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, międzynarodową wymianą młodzieży, pracę pozaszkolną;

6)   organizowanie i koordynowanie programów wolontariatu; 

7)   wspieranie innych inicjatyw zgodnych z celami Bursy;

8)   organizowanie pomocy dla osób potrzebujących, chorych, ubogich, bezdomnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi.

3.      Zakres prowadzonej przez Bursę nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje zadania zapisane w §5 pkt 1 b - q oraz w §5 pkt 2 e - h.

4.      Zakres prowadzonej przez Bursę odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje zadania zapisane w §5 pkt 1 a oraz w §5 pkt 2 a - d.

Rozdział III

Organy Bursy

 

§6.

1.      Strukturę organizacyjną Bursy tworzą:

1)   Dyrektor Bursy;

2)   Rada Pedagogiczna Bursy; 3) Samorząd Wychowanków.

2.      Struktura organizacyjna może ulec zmianie.

 

§7.

1.      Dyrektorem Bursy jest Dyrektor DAS powołany przez Przełożonego Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowego.

2.      Dyrektor Bursy jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Bursy i kieruje jej pracą.

3.      Dyrektor Bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej Bursy ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Bursy.

4.      Dyrektor Bursy przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu w sprawach, które rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.

5.      Dyrektor Bursy  informuje na bieżąco organ, który powołał DAS, o stanie Bursy, jej osiągnięciach i potrzebach.

6.      Do kompetencji Dyrektora Bursy należy:

1)       kierowanie całokształtem działalności Bursy;

2)       powoływanie i odwoływanie personelu wychowawczego i administracyjnego Bursy;

3)       sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Bursie;

4)       przyjmowanie i skreślanie wychowanków Bursy z listy mieszkańców, zgodnie  z zasadami zapisanymi w Statucie, które nie mogą być sprzeczne z odpowiednimi przepisami prawa;

5)       realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących i opiniujących;

6)       współpraca z Samorządem Wychowanków;

7)       zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Bursy;

8)       reprezentowanie Bursy na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, zarządzanie majątkiem Bursy;

9)       przechowywanie wszystkich dokumentów odnoszących się do Bursy; 

10)   szczególna troska o zachowanie chrześcijańskiego charakteru codziennego życia  i działalności wychowawczej;

11)   określanie zadań i zakresu obowiązków pracowników pedagogicznych  oraz innych pracowników Bursy.

 

§8.

1.      W Bursie działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Bursy  w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej Bursy wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Bursie.

3.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Bursy jest Dyrektor Bursy.

5.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej Bursy są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z oceną sytuacji wychowawczej w grupach wychowawczych, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Bursę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej Bursy.

7.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej Bursy i zobowiązany jest zawiadomić wszystkich jej członków o terminie, porządku zebrania zgodnie  z regulaminem Rady.

8.      Dyrektor Bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej Bursy, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Bursy.

9.      Rada Pedagogiczna Bursy uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej Bursy są protokołowane.

10.  Wychowawcy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców,  a także wychowawców i innych pracowników Bursy.

11.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy Bursy i innych programów dotyczących pracy opiekuńczo-wychowawczej;

2)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w Bursie;

3)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców, nauczycieli Bursy.

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy Bursy, w tym tygodniowy rozkład zajęć opiekuńczowychowawczych;

2)   wnioski Dyrektora Bursy o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3)   propozycje Dyrektora Bursy w sprawach przydziału wychowawcom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

 

§9.

1.      Samorząd tworzą w Bursie wszyscy mieszkańcy, a wychowankowie poszczególnych grup wychowawczych tworzą samorząd grup.

2.      Reprezentacją Samorządu Wychowanków jest Młodzieżowa Rada Bursy, będąca jedynym reprezentantem ogółu wychowanków.

3.      Zasady wybierania, działania oraz kompetencje organów Samorządu Wychowanków określa regulamin Samorządu Wychowanków uchwalony przez ogół wychowanków.

4.      Regulamin Samorządu Wychowanków nie może być sprzeczny ze Statutem Bursy.

5.      Młodzieżowa Rada Bursy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Bursy, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:

1)   reprezentowania społeczności młodzieżowej Bursy;

2)   prawo do zapoznania się z planem pracy opiekuńczo-wychowawczej, jego treścią, celami i zadaniami;

3)   prawo do organizacji życia w Bursie, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między obowiązkami szkolnymi, obowiązkami samoobsługowymi, zajęciami wychowawczymi, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)   prawo udziału w ustalaniu i aktualizowaniu przepisów organizacyjnoporządkowych Bursy regulujących zasady współżycia w Bursie;

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z Dyrektorem Bursy.

ROZDZIAŁ IV Pracownicy Bursy

§10.

1.      W Bursie zatrudnieni są pracownicy: 

1) pedagogiczni (nauczyciele-wychowawcy);  2) ekonomiczno-administracyjni; 3) obsługi. 

2.      Zasady zatrudniania i wynagradzania wychowawców oraz pracowników administracji  i obsługi określają odrębne przepisy. 

3.      Pracownicy Bursy zatrudnieni  zostają na podstawie Kodeksu Pracy natomiast, dopuszczalne jest również zatrudnienie  na podstawie Kodeksu Cywilnego (umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.) 

 

§11.

1. Do zadań pracowników pedagogicznych należy:

1)   tworzenie warunków wspomagających rozwój mieszkańców, proces uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)   inspirowanie i wspomaganie samodzielnych działań;

3)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz pomiędzy wychowankami a innymi członkami społeczności Bursy;

4)   tworzenie warunków zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo  i zaspokajanie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami  i innymi przejawami patologii społecznej; 

5)   utrzymanie kontaktu z nauczycielami szkół, pedagogami oraz w razie potrzeby  z innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozwiązywaniu problemów młodzieży;

6)   dbanie o zdrowie i higienę psychiczną młodzieży; 

7)   sprawiedliwe traktowanie wszystkich mieszkańców z uwzględnieniem zasady bezstronności i obiektywizmu w ocenie ich zachowania;  8) wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień;

9) organizowanie czasu wolnego młodzieży. 

 

§12.

1. Do zadań pracowników obsługi ekonomiczno-administracyjnych  należy:

a)    rzetelne wypełnianie swoich obowiązków zawodowych w zgodzie z przyjętymi ustaleniami;

b)   udział w szkoleniach dotyczących procedur i zasad bezpieczeństwa w Bursie;

c)    reagowanie na sytuacje zagrożenia zgodnie z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa;

d)   dokumentowanie prowadzonych działań i prowadzenie dokumentacji z zaistniałych zdarzeń kryzysowych i zagrożenia – zgodnie z zasadami określonymi w poszczególnych procedurach.

ROZDZIAŁ V

Organizacja pracy Bursy

§13.

Bursa realizuje zadania i cele we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, a także ze środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych , letnich oraz przerw świątecznych. Odpowiednie władze oświatowe określają terminy w sprawach organizacji roku szkolnego.

1)   Pora nocna w Bursie trwa od godziny 22:00 do godziny 6:00;

2)   Opieką nad wychowankami w porze nocnej sprawuje wychowawca lub  w przypadkach losowych taką opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędącą wychowawcą , wyznaczoną przez Dyrektora Bursy.

 

§14. W Bursie działa Zespół Wychowawczy do spraw oceny sytuacji wychowanków powołany przez Dyrektora Bursy.

 

§15.

1.      Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności:

1)   diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków;

2)   opracowywanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczego na dany rok szkolny;

3)   dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych;

4)   doskonalenie metod pracy wychowawczej.

2.      W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą:

1)   Dyrektor Bursy lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący Zespołu Wychowawczego;

2)   wychowawca z grupy wychowawczej;

3)   w miarę potrzeb i możliwości – pedagog lub psycholog oraz inni specjaliści.

 

§16.

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Bursie jest grupa wychowawcza.

1.      Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa Dyrektor w uzgodnieniu z osobą prowadzącą Bursę.

2.      Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w Bursie Silesius nie może przekraczać

35. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 Maja 2011 r., Rozdział 4 § 47)

3.      Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.

 

§17.

1.      Opiekę w Bursie w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej.

2.      W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędąca wychowawcą, wyznaczona przez Dyrektora Bursy.

 

§18.

Za zgodą organu prowadzącego Bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

§19.

1.      Bursa utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków poprzez:

1)   coroczne spotkania organizacyjne;

2)   korespondencję;

3)   kontakt osobisty, telefoniczny, internetowy.

2.      Bursa systematycznie kontaktuje się osobiście, listownie lub elektronicznie z Kadrą Pedagogiczną szkół, do których uczęszczają wychowankowie.

 

§20

1. W Bursie jest prowadzona dokumentacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w formie dziennika zajęć.

ROZDZIAŁ VI Prawa i obowiązki wychowanków

§21.

Prawa i obowiązki wychowanków określa regulamin wewnętrzny Bursy z uwzględnieniem następujących zasad:

1.          Wychowanek ma prawo do:

1)   opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo  i ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;

2)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym; 3) pomocy w wypadku trudności w nauce, rozwijania zdolności oraz talentów.

2.          W przypadku naruszenia praw wychowanka przysługuje mu prawo do złożenia skargi do Dyrektora Bursy, a w następnym etapie do organu, który powołał DAS.

3.          Wychowanek ma obowiązek:

a)    ściśle przestrzegać Regulaminu Bursy oraz ustaleń Dyrektora  i wychowawców;

b)   systematycznie uczęszczać do szkoły i przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;

c)    przestrzegać zasad kultury współżycia w zespole;

d)   troszczyć się o życie religijne i aktywny rozwój duchowy;

e)    dbać o honor Bursy przez godne postępowanie i wzbogacać jej tradycje;

f)    być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

g)   dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Bursie.

4.          O przyjęciu ucznia do Bursy decyduje komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem Dyrektora Bursy. W skład komisji wchodzi dwóch wychowawców Bursy wybranych  przez Dyrektora. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów według określonych zasad i kryteriów zawartych w procedurach rekrutacji.

5.          Wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców decyzją Dyrektora na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli (mimo wcześniejszych rozmów z nim  i jego rodzicami bądź opiekunami prawnymi) nagminnie nie przestrzega regulaminu wewnętrznego Bursy i nie wywiązuje się ze swych obowiązków. Skreślenie z listy mieszkańców następuje w przypadku: 

1)   udziału w bójkach, pobiciach i innych chuligańskich zachowaniach powodujących naruszenie dóbr osobistych innych osób;

2)   narażenia Bursy, kolegów oraz osób trzecich na straty materialne; 

3)   picia alkoholu, przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających i narkotyków na terenie Bursy; 

4)   celowego niszczenia mienia Bursy; 

5)   rażącego naruszenia postanowień statutu bądź regulaminu bursy;

6)   informacji o nagannym zachowaniu wychowanka poza Bursą nadesłanej przez policję, prokuraturę, sąd oraz inne instytucje;

7)   nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej więcej niż 6 tygodni. 

6.          Od decyzji o skreśleniu z listy wychowanków rodzicom i prawnym opiekunom wychowanka przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

7.          Za nieprzestrzeganie Regulaminu wychowanek może być ukarany:

1)   praca na rzecz Bursy;

2)   upomnienie lub nagana udzielone indywidualnie lub wobec mieszkańców Bursy przez Dyrektora lub wychowawcę;

3)   powiadomienie rodziców i szkoły o nagannym zachowaniu wychowanka  i zastosowanie wobec niego kary;

4)   odesłanie do domu rodzinnego na czas ustalony z rodzicami; 5) usunięcie z Bursy z pisemnym powiadomieniem szkoły.

8.          Za wzorową i przykładna postawę oraz za prace na rzecz Bursy wychowanek może otrzymać:

1)   pochwałę indywidualną od Dyrektora Bursy lub wychowawców;

2)   pisemną pochwałę skierowaną do rodziców wychowanka lub do dyrekcji szkoły, do której uczęszcza wychowanek; 3) nagrody rzeczowe.

9.          Bursa Silesius prowadzi rejestr skarg i wniosków.

Rozdział VII Majątek i finansowanie

§22.

1.      Majątek Bursy stanowi mienie ruchome, nieruchome oraz prawa majątkowe.

2.      Do realizacji zadań statutowo-programowych Bursa pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:

1)   wpływów z odpłatnej działalności statutowej, w tym z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

2)   akcji zbiórkowej poza terenem kościelnym oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających;

3)   dotacji i subwencji, grantów i innych form wsparcia, które Bursa może otrzymać, w szczególności od fundacji i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego  i administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji międzynarodowych, funduszy Unii Europejskiej; 4) darowizn, zapisów i poleceń;

5) opłat uczestników programów Bursy.

3.      Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie ustalane są przez Dyrektora Bursy.

 

§23.

1.        Do reprezentowania Bursy upoważniony jest Dyrektor, jednoosobowo i bez żadnych ograniczeń.

2.        Dyrektor może udzielić pracownikowi Bursy pełnomocnictwa do reprezentowania Bursy. 3. Wszelkie dokumenty wiążące Bursę pod względem finansowym i majątkowym oraz dokumenty rozliczeniowe podpisuje Dyrektor lub w razie jego nieobecności osoba pisemnie przez niego upoważniona.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu. Rozwiązanie działalności

§24. 1. Prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w niniejszym Statucie należy do Dyrektora

DAS po akceptacji przez Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, który powołał DAS. 

2. Zmiany wprowadzone do statutu podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego  w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian.

 

§25. 1) Działalność Bursy może być rozwiązana przez Dyrektora DAS po akceptacji przez Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, który powołał DAS. 

2)       Po rozwiązaniu Bursy majątek staje się własnością Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu.

3)       Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności: 

1)   Księgę ewidencji wychowanków; 

2)   Księgę meldunkową; 

3)   Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

4)       Statut wchodzi w życie z dniem 01.08.2016 r.

 

§26.

1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 19.07.2016 r.  

Pliki do pobrania
(247.23 KB)