Statut Domu Spotkań

STATUT

Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa

przy ul. Wincentego Stysia 16a

we Wrocławiu

 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Artykuł 1

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, zwany w dalszej części Statutu „Dom”, znajduje się we Wrocławiu (kod pocztowy 53-526) przy ulicy Wincentego Stysia 16 a.

 Artykuł 2

Dom jest instytucją zajmującą się działalnością edukacyjno–wychowawczą, szkoleniową oraz promocją i organizacją wolontariatu. Główne formy działalności Domu to organizowanie spotkań młodzieży, warsztatów edukacyjnych, seminariów, spotkań tematycznych, wykładów i szkoleń oraz programów wolontariatu zarówno na poziomie krajowym, jak międzynarodowym.

 Artykuł 3

1.       Terenem działalności Domu jest Rzeczpospolita Polska.

2.        Działalność Domu w ramach projektów międzynarodowych może być realizowana poza granicami kraju.

 Artykuł 4

Dom tworzy, przekształca i likwiduje Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, zwany dalej Przełożonym Prowincji.

 Artykuł 5

1.       Dom jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego i posiada osobowość prawną na podstawie rozporządzenia Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 (Dz. U. 1993 nr 89, poz. 415).

2.       Dom działa w oparciu o przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu Prawa Kanonicznego i przepisów o organizacjach pożytku publicznego, a także niniejszego Statutu.

3.        W ramach Domu działa powołane przez Przełożonego Prowincji Młodzieżowe Centrum Edukacyjne "Silesius" wpisane do rejestru szkół i placówek niepublicznych.

4.       Dom ma prawo powołania Fundacji w celu realizacji zadań statutowych.

 Artykuł 6

 Dom ma prawo przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji posiadających podobne cele i kierujących się podobnymi wartościami.

 Artykuł 7

1.       Do realizacji celów statutowych Dom może zatrudniać pracowników.

2.       Cele statutowe mogą być także realizowane przez wolontariuszy.

 Artykuł 8

 Dom używa pieczęci podłużnej z umieszczonymi na niej pełną nazwą, adresem, numerem REGON oraz Numerem Identyfikacji Podatkowej.

 

 ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 Artykuł 9

     Celami Domu są: działalność oświatowa, edukacyjno–wychowawcza w duchu chrześcijańskich wartości oraz humanistycznych ideałów: demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej, a w szczególności:

     a) stwarzanie młodzieży z rożnych krajów i kultur okazji do spotkania i bliższego poznania się w duchu wzajemnego poszanowania oraz tolerancji,

     b) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

     c) działania wspomagające rozwój demokracji,

     d) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych,

     e) działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

     f) działania na rzecz promocji edukacji globalnej i rozwojowej,

     g) działania na rzecz upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

     h) wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

     i) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego, w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych, religijnych oraz osób niepełnosprawnych,

     j) propagowanie nauki społecznej Kościoła oraz dialogu między kulturami i religiami,

     k) promocja i organizacja wolontariatu,

     l) działalność wspierająca szkoleniowo i informacyjnie osoby pracujące z młodzieżą, organizacje pozarządowe oraz inne grupy nieformalne działające na rzecz społeczności lokalnych,

   m) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.

   Artykuł 10

     Dom propaguje integralny model wychowania i pedagogii wypracowany przez jezuickie centra edukacyjne na świecie.

     Artykuł 11

     Dom realizuje swoje cele poprzez wszelkie formy zgodne z prawem powszechnym oraz misją i celami Domu, w szczególności:

     1. organizowanie, koordynowanie oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży, projektach edukacyjnych dla dorosłych, projektach o charakterze szkoleniowym;

     2. organizowanie, koordynowanie oraz uczestnictwo w wykładach, seminariach oraz konferencjach;

     3. organizowanie i koordynowanie wystaw;

     4. prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej;

     5. organizowanie, koordynowanie oraz uczestnictwo w praktykach i stażach krajowych i zagranicznych;

     6. organizowanie i koordynowanie międzynarodowych oraz lokalnych programów wolontariatu;

     7. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Domu.

 ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 Artykuł 12

 Dom jest kierowany przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Przełożony Prowincji. Funkcję dyrektora może pełnić osoba świecka. Dyrektor podlega bezpośrednio Przełożonemu Prowincji.

 Artykuł 13

     Do zadań Dyrektora należy kierowanie działalnością Domu, a w szczególności:

     a) kierowanie całokształtem działalności Domu, w tym także działalnością gospodarczą,

     b) reprezentowanie Domu na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, zarządzanie majątkiem Domu w ramach reprezentacji jednoosobowej,

     c) opracowywanie programu działalności Domu,

     d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

     e) utrzymywanie stałego kontaktu z Przełożonym Prowincji,

     f) nawiązywanie współpracy Domu z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,

     g) sporządzanie rocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego Domu, w tym  z działalności gospodarczej, ogłaszanie tych sprawozdań oraz, zgodnie z przepisami prawa, przedkładanie kompetentnym organom nadzoru państwowego, a także Przełożonemu Prowincji,

     h) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Domu, w tym procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji,

     i) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

  Artykuł 14

     1. Dla sprawnej realizacji zadań Dyrektor może tworzyć Zespoły koordynujące poszczególne obszary działalności Domu oraz powoływać Kierowników tych Zespołów. Określenie nazwy poszczególnych zespołów oraz nazwy stanowiska kierowniczego należy do Dyrektora Domu.

     2. Zakres obowiązków Kierowników oraz poszczególnych Zespołów określa Dyrektor.

     3. Dyrektor Domu ma prawo udzielania podległym sobie Kierownikom Zespołów pisemnych pełnomocnictw szczególnych.

Artykuł 15

     Organem kontroli i nadzoru Domu jest Rada nadzorcza. Rada nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Przełożonego Prowincji. Czynności nadzorcze mogą być wykonywane przez każdego jej członka indywidualnie.

 Artykuł 16

     Rada nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego i ustala regulamin swojego działania.

 Artykuł 17

     Do zadań Rady nadzorczej należy, w szczególności:

     a) ocena sprawozdań, o których mowa w artykule 13 lit. g,

     b) przedstawianie Dyrektorowi uwag i wniosków dotyczących działalności Domu,

     c) przedstawianie Przełożonemu Prowincji oraz Dyrektorowi wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

     d) składanie Przełożonemu Prowincji sprawozdań ze swojej działalności.

     Artykuł 18

     Rada Nadzorcza ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Domu, w szczególności może żądać od członków organów Domu oraz pracowników (z poszanowaniem przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)  przedstawienia wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Domu.

     Artykuł 19

     Członkowie Rady nadzorczej:

     a) nie mogą być członkami innych organów Domu ani pozostawać z osobami należącymi do tych organów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

     b) nie mogą być osobami, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

     c) nie otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrotu kosztów ani wynagrodzenia.

Artykuł 20

Dyrektor ma prawo powoływać i odwoływać członków Rady Honorowej. Członkowie Rady Honorowej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Do zadań Rady Honorowej należą:

a.      współudział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju Domu,

b.      inspirowanie pracowników Domu do podejmowania nowych wyzwań w sferze realizacji celów statutowych,

c.      wspieranie działań w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz działalności statutowej Domu,

d.      promowanie działalności Domu w przestrzeni publicznej.

Artykuł 21

O terminie i charakterze  posiedzeń Rady Honorowej decyduje Dyrektor Domu.

Artykuł 22

Zasady wewnętrzne funkcjonowania Domu określa Regulamin Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa zatwierdzony przez Dyrektora Domu.

 

 ROZDZIAŁ IV. FINANSE DOMU

  Artykuł 23

1.       Dom prowadzi działalność gospodarczą w formie:

a.        Hostelu Silesius,

b.       Wynajmu sal i pomieszczeń,

c.       Usług gastronomicznych,

d.       Sprzedaży pamiątek i innych artykułów promocyjnych.

2. Statutowa działalność Domu może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

     3. Działalność gospodarcza jest prowadzona w celu wsparcia działalności statutowej Domu i zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 p. 1 ust. 4a, lit. b. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

     4. Cały dochód Domu przeznaczany jest na działalność statutową.

     5. Do kierowania działalnością gospodarczą Dyrektor Domu powołuje i odwołuje Kierownika Administracyjnego.

     6. Kierownik Hostelu może być odwołany w każdym czasie przez Przełożonego Prowincji.

     7. Oświadczenia woli w zakresie działalności gospodarczej składa Dyrektor Domu.

   Artykuł 24

     Dyrektor zapewnia, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości, rachunkowe wyodrębnienie nieodpłatnej i odpłatnej działalności Domu oraz działalności gospodarczej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników.

   Artykuł 25

     Działalność Domu finansowana jest w szczególności z:

     a) subwencji, dotacji, grantów i innych form wsparcia, które Dom może otrzymywać, w szczególności od organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, organizacji międzynarodowych oraz z funduszy Unii Europejskiej,

     b) dochodu z działalności gospodarczej,

     c) opłat uczestników,

     d) darowizn, spadków, zapisów i innej pomocy w formie pieniężnej lub w naturze, pochodzących od osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

    Artykuł 26

   Zakazuje się:

     a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Domu w stosunku do członków organów lub pracowników Domu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

     b) przekazywania majątku Domu na rzecz członków organów lub pracowników Domu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

     c) wykorzystywania majątku Domu na rzecz członków organów lub pracowników Domu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Domu.

 

 ROZDZIAŁ V. ZMIANA STATUTU - ROZWIĄZANIE

  Artykuł 27

  Zmian przepisów niniejszego Statutu dokonuje Przełożony Prowincji.

 

  Artykuł 28

  Dom może być zlikwidowany przez Przełożonego Prowincji.

 

     Artykuł 29

     W przypadku likwidacji Domu Przełożony Prowincji określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Domu.

 

 

Kraków, dnia 17 grudnia 2010 r.

 

 

ks. Wojciech Ziółek SJ

Przełożony Prowincji Polski Południowej

Towarzystwa Jezusowego